واتراستاپ هیدروفیلی

واتراستاپ هیدروفیلی نوار آب بند پیشرفته ای است که ازجنس پلاستیک تولید می شود که در آب بندنمودن درزهای گوناگون از آ نها بهره می بريم. شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمشخصات فیزیکی و شیمیایی  این محصول از نوع منبسط شونده می باشد و نام دیگر آن اکريلیکی است.بعد از اینکه این محصول با آب تماس […]

کفپوش پلی یورتان ورزشی

دوجزئی اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین های پلی یورتان دوجزئی بدون حال فرموله شده است و چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح بتن،سنگ،سرامیک و … دارد. شرح محصولموارد کاربردمیزان و روش مصرفحفاظت و ایمنی این کفپوش به دلیل خواص مکانیکی و انعطاف پذیری بالا جهت سالن های چند منظوره ورزشی ،کاربرد دارد.همچنین به دلیل سلف لول […]

رﻧﮓ آﮐﺮیلیک ﮐﻮره ای

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﻧﮓ اﮐﺮیلیک ﺳﺎده ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻻ دارد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح را دارد شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرف ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزيﻦ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن اﺻﻼح ﺷﺪه، ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ در […]

رنگ آلکیدی

رﻧﮓ ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی روﻏﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اﻧﻮاع ﻓﺎم از ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﺮاق آﻟﮑﯿﺪی دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی و رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﻮده و از ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربرد رﻧﮓ ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی روﻏﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزيﻦ ﻫﺎی […]

روکش پلی یورتان

دوجزئی روﮐﺶ ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دو ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﻮح ﮐﻒ ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ ها تا دمای 30- سانتیگراد و سطوح در معرض نور خورشید و سرما و گرما (به علت خاصیت ارتجاعی) می باشد .ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮا: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﮐﺶ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد در زﻣﺎن اﺟﺮا، ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﺘﺮی […]

رنگ پلی یورتان

دوجزئی ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓ ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دو ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﺑﺘﻨﯽ و ﺳﻨﮓ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﭘﻮﮐﺴﯽ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

لاک اپوکسی

دوجزئی رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ دو ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻄﻮح اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمشخصات فیزیکی و شیمیاییملاحظات و بسته بندی ﻣﺤﺼﻮل ﻻک اﭘﻮﮐﺴﯽ ﯾﺎ رزيﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ دارای ﮐﺎربرد ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮيﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل […]

روکش اپوکسی

ضد اسید | دوجزئی اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزيﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺿﺪ اﺳﯿﺪ و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ روی ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ، ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮓ و ….. دارد شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمشخصات فیزیکی و شیمیاییمیزان و روش مصرفملاحظات و بسته بندی اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر […]

رنگ اپوکسی

پلی آمید | دوجزئی ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮا روی ﭘﺮاﯾﻤﺮ و ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ رﻧﮓ روﯾﻪ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﻪﺻﻮرت دوﺟﺰﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمشخصات فیزیکی و شیمیاییمیزان و روش مصرفملاحظات و بسته بندی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وزن اﭘﻮﮐﺴﯽ و […]

رﻧﮓ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ

تک جزئی رﻧﮓ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ،ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ و ﻋﻼﮐﺖ ﮔﺬاری راﻫﺮو ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ، ﻓﺮودﮔﺎه و ﺟﺪول ﻫﺎ ﮐﺎربﺮد دارد ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺤﻠﻮل و رﻧﮓ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻻﺗﮑﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻧﮓ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اورﺳﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ