اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین های پلی یورتان دوجزئی بدون حال فرموله شده است و چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح بتن،سنگ،سرامیک و … دارد.

این کفپوش به دلیل خواص مکانیکی و انعطاف پذیری بالا جهت سالن های چند منظوره ورزشی ،کاربرد دارد.همچنین به دلیل سلف لول بودن سطحی صاف و سیقلی ایجاد می نماید.این روکش ها با ضخامت های 4 میل،8میل،12میل می باشد .

انواع پلی یورتان ورزشی
1-پلی یورتان ورزشی با لایه ی SHOCK PAD
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ورزﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮاﻧﻮل ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭼﺴﺐ ﮔﺮاﻧﻮل ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن در ﻻﯾﻪ ی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻨﯿﺸﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ روش ﮐﺮوم ﺑﻨﺪی اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
لایه رویه با ضخامت اجرا بین 7 تا 12 میلی متر
2-ﮐﻔﭙﻮش ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ورزﺷﯽ ﺑﺪون ﻻﯾﻪ ی SHOCK PAD
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺗﻤﺮيﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اول دارد.
لایه ی رویه با ضخامت اجرا بین 3 تا 5 میلی متر