واتراستاپ هیدروفیلی نوار آب بند پیشرفته ای است که ازجنس پلاستیک تولید می شود که در آب بند
نمودن درزهای گوناگون از آ نها بهره می بريم.

 این محصول از نوع منبسط شونده می باشد و نام دیگر آن اکريلیکی است.
بعد از اینکه این محصول با آب تماس پیدا می کند افزایش حجم زيادی میدهد.
در واقع بعد از حدود دو هفته از اولین برخورد این محصول با آب شاهد افزایش حجمی برابر با 300 تا 900 درصد خواهیم بود و افزایش حجمی 3 تا 9 برابری اتفاق خواهد افتاد.
این افزایش حجم در صورتی که با آب باران باشد حدود 500 درصد می باشد.
در واقع این محصول در مقابل تغییرات جوی و آب و هوایی مقاومت بالایی دارد ،این آب بندها برای ممانعت از نفوذ آب و سایر مایعات از روزنه ها و درزهای اجرایی، نقاط قطع ملات سیمانی و روزنه های انبساطی استفاده می گردد