ﺳﯿﻠﺮ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﺎﯾﻊ دو ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﺳﺎب و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﻒ و دﯾﻮار ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺼﻮرت ﻏﻠﻄﮑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد،اﺧﺘﻼط دو ﺟﺰء به وسیله میکسر به مدت 2 دقیقه انجام میشود و تا 2 ساعت ممکن است اجرای آن طول بکشد