ﺳﯿﻠﺮ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﺎﯾﻪ دو ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﯽ از آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎﻟﮑﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﺮ اﭘﻮﮐﺴﯽ ساده برای این نوع سطوح دارد.
مناسب برای سطوح با رطوبت زیر 80 % می باشد .