ﻣﺎﯾﻪ دو ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮپﺎﯾﻪ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﻧﮓ ﺧﻮردﮔﯽ و آﻣﺎده ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻄﻮح ﺟﻬﺖ اﺟﺮای رﻧﮓ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ