ﭘﻮﺷﺶ زینک ریچ،ﻏﻨﯽ از روی ﮐﻪ ﺣﺎوی درﺻﺪ زیاد ﮔﺮد روی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ روی ﻓﻮﻻد اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی دریایی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻄﻮح در دراز ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.