رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ دو ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻄﻮح اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

ﻣﺤﺼﻮل ﻻک اﭘﻮﮐﺴﯽ ﯾﺎ رزيﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ دارای ﮐﺎربرد ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮيﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻫﺎی دﮐﻮراﺗﯿﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ رزین اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از دو ﺟﺰء رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ و ادﺗﯿﻮ ﻫﺎی SOLVENTFREE و ﻫﺎردﻧﺮ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ