اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه و دو ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﻠﺰات را دارد.
زمان ژل تایم آن 45 دقیقه