اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﻧﮓ اﮐﺮیلیک ﺳﺎده ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻻ دارد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح را دارد

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزيﻦ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن اﺻﻼح ﺷﺪه، ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض حرارت های بالا تا 52 درجه سانتیگراد قرار دارند ، مانند بدنه کوره ها ،دودکش ها ، بویلر ها ، تاسیسات کارخانجات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ، ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺮق و … ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . از اﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻻﯾﻪ رﻧﮓ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي و ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح آﺳﺘﺮي ﺧﻮرده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺮي اﺗﯿﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺳﻄﺢ و ورﻗﻪ اي ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺳﻄﻮح در ﻣﺠﺎورت ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد