روﮐﺶ ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دو ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﻮح ﮐﻒ ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ ها تا دمای 30- سانتیگراد و سطوح در معرض نور خورشید و سرما و گرما (به علت خاصیت ارتجاعی) می باشد .
ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮا: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﮐﺶ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد در زﻣﺎن اﺟﺮا، ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد

ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاری: ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی اوﻟﯿﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری: ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ، دور از رﻃﻮﺑﺖ و ﯾﺦ زدﮔﯽ و ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ
بهترین دمای نگهداری : +10 تا +30درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی : مجموع 29 کیلوگرم
جزء A سطل 25 کیلوگرمی
جزء B گالن 5 کیلوگرمی