اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزيﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺿﺪ اﺳﯿﺪ و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ روی ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ، ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮓ و ….. دارد

اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ) ﺑﺎزﻫﺎ و اﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ( اﮐﺜﺮ ﺣﻼﻟﻬﺎ، ﮔﺎزوﯾﯿﻞ، ﺑﻨﺰيﻦ، آب، روﻏﻦ ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری و ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﭘﺘﺮو ﺷﯿﻤﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، داروﯾﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد