ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮا روی ﭘﺮاﯾﻤﺮ و ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ رﻧﮓ روﯾﻪ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﻪﺻﻮرت دوﺟﺰﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وزن اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﻫﺎردی ﭘﻠﯽ اﮐﺴﯿﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﻮاع ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد. از اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﻪ ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی، ﻓﻮﻻدی و … در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﭘﻞ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ رﻧﮓ روﯾﻪ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، آب و رﻃﻮﺑﺖ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻓﯿﺰیکی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮبه و… . اﺟﺮای آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده و از ﻃﺮیق ﻏﻠﻄﮏ و ﭘﯿﺴﺘﻮل و اﯾﺮﻟﺲ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .