رﻧﮓ ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی روﻏﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اﻧﻮاع ﻓﺎم از ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﺮاق آﻟﮑﯿﺪی دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی و رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﻮده و از ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ

رﻧﮓ ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی روﻏﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزيﻦ ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اﻧﻮاع ﻓﺎم از ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﺮاق آﻟﮑﯿﺪی دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی و رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﻮده و از ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. رﻧﮓ آﻟﮑﯿﺪی ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﻔﻆ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﯿﺪ رﻧﮕﯽ و ﺛﺒﺎت ﺑﺮاﻗﯿﺖ، از ﺳﺎﯾﺮ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﮕﺮدد. اﯾﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع رزيﻦ ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی ﻫﻤﭽﻮن Long Oil , Medium ,Short Oil ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رزيﻦ ﻫﺎ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﺮﻃﻮب و ﺷﺮﺟﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺳﻄﺤﯽ رﻧﮓ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ و ﺑﺮاق آلکیدی 3 ساعت و زمان خشک شدن عمقی 24 ساعت است .