ﮐﻔﭙﻮش اﭘﻮﮐﺴﯽ، ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻔﭙﻮش دوﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آن از اﭘﻮﮐﺴﯽ ، ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﯽآﻣﯿﻦ، اﻧﻮاع ﭘﯿﮕﻤﻨﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﺘﻨﻮع و اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و .. اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد

اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺳﺘﯿﮏ اﭘﻮﮐﺴﯽ در ﻻﯾﻪ ﺳﻮم اﺟﺮای اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .
برای ساخت ماستیک اپوکسی از اپوکسی میانی و سیلیس 024 استفاده میشود.