اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮیکی و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮیان اﻟﮑﺘریسیته ﺳﺎﮐﻦ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ روﮐﺶ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﮑتریسیته ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﺮدد ، ﺳﺎﯾﺶ ، ﻣﺎﻟﺶ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮﻗﻪ و اﻧﻔﺠﺎر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد. اﺳﺘﻔﺎده از این ﻣﺤﺼﻮل در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎشد