واتر استاپ در عرض، ضخامت و اندازه های متنوعی تولید می شود که برای هر نوع ساخت و ساز، مناسب است.

واﺗﺮ اﺳﺘﺎپ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف آب ﺑﻨﺪی درزﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو، ﯾﮏ ﺳﺪ ﻓﯿﺰیکی ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﺮض، اﻧﺪازه و ﺿﺨﺎﻣﺖ واﺗﺮاﺳﺘﺎپ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻧﻮع واﺗﺮ اﺳﺘﺎپ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن، در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ، ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎدوام اﺳﺖ واﺗﺮاﺳﺘﺎپ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎره ﻣﻮادﺳﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن وﯾﮋه و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎرﮔﯽ و ازدﯾﺎد ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. واﺗﺮاﺳﺘﺎپ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ، ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺘﺤﺮک، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ واﺗﺮ اﺳﺘﺎپ ﻫﺎ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﻮاد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زیاد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎ، اوزون، آب دریا و ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺖ دﯾﺰل، ﻣﻮاد ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ، آب ﺣﺎوی ﮐﻠﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ، آن را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻓﻠﺰﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺧﻮد واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت دارد، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
دوام و کارایی واتراستاپ رابطه مستقیمی با کیفیت تولید این محصول دارد که در آ زمایشگاه ها بر اساس استاندارد مورد سنجش و صحت قرار می گیرد.
این چالش در فرایند نصب واقعی است. برای قراردادن صحیح واتر استاپ و تعبیه آن در مفاصل، اختصاص زمان کافی و نیز دقت در مهار واتر استاپ ها در زمان بتن ريز ی امر ی الزامی است

2 پاسخ

  1. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.
    I am hoping to contribute & help other users like its helped me.
    Good job.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *