ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻮده و از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳت

ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻒ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی و ﺳﻄﻮح دﮐﻮراﺗﯿﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ادارات، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎ هﻫﺎ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ نﻫﺎ، ﭘﺎرﮐﯿﻨ ﮓﻫﺎ، رﺳﺘﻮرا نﻫﺎ و اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮای اﺟﺮا در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻔﭙﻮش اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﻨﮓ، ﺳﺮاﻣﯿﮏ،ﻣﻮزاﺋﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *