کفپوش های اپوکسی

لاک اپوکسی

دوجزئی رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ دو ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ

روکش اپوکسی

ضد اسید | دوجزئی اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزيﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ

اپوکسی میانی

پلی آمین | دوجزئی ﮐﻔﭙﻮش اﭘﻮﮐﺴﯽ، ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻔﭙﻮش دوﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ

کفپوش اپوکسی

آنتی استاتیک | دوجزئی اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین اﭘﻮﮐﺴﯽ