فوق روان کننده بتن

rd-w-526 بر پایه لیگنو،سولفات

نفوذ پذیری بتن را کاهش میدهد

باعث کاهش چشمگیر آب شده و

موجب بهبود خواص فیزیکی وشیمیایی بتن میشود.

مزایا:

افزایش اسلامپ بتن،کاهش میزان آب،افزایش مقاومت در سنین مختلف بهبود ظاهر نهایی سطحقابل استفاده جهت بتن با دانسیته بالا وآببند

محود کردن خطر جداشدگی.آب انداختگی در بتن

کاهش نفوذ پذیری

میزان مصرف :4.0 تا 0.9 درصد وزن سیمان مصرفی

مشخصات فنی:

درجه انجماد :-3 درجه سانتیگراد

دانسیته: gr/cm3

0.005-1.175

هوازایی:کمتر از 1%

طراحی سایت توسط نونگار پردازش