رنگ های اپوکسی و صنعتی

رنگ آلکیدی

رﻧﮓ ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی روﻏﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ

رنگ اپوکسی

پلی آمید | دوجزئی ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ