سابقه شرکت رادین پوشش زرین

ﺷﺮﮐﺖ رادﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ زرین در ﺳﺎل 1390 آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ،ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ،ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن، ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ورزﺷﯽ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ی اﺟﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ورزﺷﯽ و دﮐﻮراﺗﯿﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .
این شرکت دارای نیروهای اجرایی متخصص و مجرب میباشد. کلیه کف پوش های صنعتی این شرکت دارای 2 سال گارانتی است.

خط مشی

اصول مدیریت پروژه و عملیات اجرایی پروژه شرکت بر این اساس است:
1 – تهیه جدول زمانی و مدیریت منابع برای رسیدن به اهداف پروژه کارفرما
2 – پیگیری میزان پیشرفت پروژه و تنظیم دقیق انحرافات پروژه
3 – نظارت مستقیم بر روی کیفیت کارهای انجام شده
4 – اجرا و تکمیل پروژه در زمان مقرر شده
*ما به تمامی پروژه های خود افتخار می کنیم و این نتایج
افتخار آمیز نتیجه همکاری با یک تیم از افراد باتجربه و
متخصص است

چشم انداز

همیشـه در جایگاه یک پیمانکار، قابل احترام و مطمئن
باشـیم و پروژه های خود را فراتر از حد انتظار مشتریان
انجام دهیم.

ماموریت ها

ماموریت ما دســـــتیابی به پروژه های عمرانی با
یک قیمت رقابتی، ایجاد یک فضـــــای همکاری
مطمئن و قابل اطمینان و انجام پروژه در یک بازه
زمانی معقول و تحویل پروژه با کیفیتی رضایت
بخش و قابل قبول است.

خدمات شرکت رادین پوشش زرین

تولیــد مــواد

 تولید انواع کفپوش های صنعتی ودکوراتیو
کفپوش های اپوکسی دکوراتیو، صنعتی، آنتی
استاتیک، آنتی باکتریال، سه بعدی، پارکینگی،
ضد اسید و …..
کفپوش های پلی یورتان ورزشی و صنعتی
تولید رنگ های صنعتی و ترافیکی

مدیر فنـی و نظارت بر اجـرا

ارایه خدمات و مدیریت فنی
مدیریت و نظارت بر پروژه ها
هماهنگی بین کارفرما و پیمانکار

 

 

کارشناسی پروژه

اعزام کارشناس به تمام نقاط ایران
کارشناسی پروژه قبل از هرکاری

 

 

 ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه