در این نوشته به کفپوش اپوکسی مورد استفاده در بیمارستان می باشد. یکی از نکات مهم که باید در مراکز بیمارستانی به آن توجه شود استفاده از کفپوش های یکپارچه و آنتی باکتریال می باشد. کفپوش های به کار رفته در بیمارستان ها باید از دو نوع کفپوش اپوکسی بیمارستانی مخصوص اتاق عمل و کفپوش مورد استفاده در سایر بخش ها باشد.

منتشرشده در کفپوش اپوکسی
صفحه 7 از 7

طراحی سایت توسط نونگار پردازش